Tietosuojaseloste

– yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kausikortti- tai muista asiakkaistamme, taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme

 

1. Rekisterinpitäjä

Savon Pallo ry (jäljempänä SaPa tai seura) Y-tunnus : 0166094-0
pj. Satu Oksanen
Puhelin: 050 4017621
sähköposti: savonpallo@gmail.com

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Jyrki Korhonen (vpj)

Puhelin: 040 508 8888
Sähköposti:jyrki.korhonen@erikoissorvaus.fi

Ville Leppänen ( sihteeri)
Puhelin: 044 561 1290
sähköposti: villeleppanen@hotmail.com

 

3. Rekisterin nimi

SaPa:n Yhdistys-/jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys, jäsenen suostumus, jäsenen seuralle antama toimeksianto tai seuran ja jäsenen välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötiedot:

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voi suoraan tai epäsuorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö. Henkilötietoja on siis käytännössä mikä tahansa tietojoukko, joka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön, esimerkiksi valokuva, nimi, sähköpostiosoite, luottokortin numero, some-päivitys, auton rekisterinumero, IP-osoite, paikkatiedot yms.

Savon Pallon Yhdistys-/Jäsenrekisterin jäsentietojen käyttötarkoituksia ovat:

– Jäsenen tunnistaminen.
– Jäsenyyksien ylläpito
– Jäsenen yksilöinti, todentaminen ja valtuuttaminen seuran toiminnassa ja palveluissa.
– Jäsenen palveleminen ja jäsenyyden operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
– Jäsenen rekisteröiminen lajiliittoon (SPL) ja sen alaisiin toimijoihin ja toimintoihin.
– Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat)
– Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
– Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
– Terveystietojen osalta riskien hallinta ja ennaltaehkäisy
– Jäsentietojen sekä jäsen- ja kontaktihistorian hallinta.
– Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen jäsenelle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
– Seuran toiminnan, palvelujen ja maksuliikenteen toteuttaminen sekä kehittäminen.
– Palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
– Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
– Jäsenten analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen.
– Tutkimus ja tilastolliset analyysit.
– Jäsen- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen,
– Toiminta- ja palvelutarjonnan kehittäminen sekä raportointi.
– Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä jäsen- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
– Palautteen sekä jäsenkyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.
– Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
– Savon Pallon vastuullisuuden toteuttaminen.
– Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
– Jäsenten ja seuran oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
– Jäsenten viestintää käytetään tapahtumien todentamiseksi, jäsenten ja seuran oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, toiminnan laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä

 

5. Rekisterin tietosisältö:

Savon Pallon jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan perustiedot:
– Nimitiedot
– Syntymäaika tai syntymävuosi (jalkapallokerholaiset/koululaiset)
– Yhteystiedot
– Osoitetiedot (näkyvät Pelipaikasta)
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

Yksilöivät tunnisteet:

– Henkilötunnus
– Kuva

Jäsenyyteen liittyvät tiedot:

– Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– Asuinpaikan todentamisessa käytetyn kotipaikkatodistuksen tiedot
– Jäsenyyden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot
– Jäsenen kontaktihistoria
– Jäsenen kuva (mm. pelaajakortti)
– Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
– Jäsenen itse ilmoittamat personoivat tiedot (esim. terveystiedot, pääsosin vain leirien aikana)
– Jäsenen ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
– Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
– Mahdolliset luvat ja suostumukset
– Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta
– Ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot
– Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
– Tiedot ulkoisista tietolähteistä (katso kohta 6)
– Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
– Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut
– Osallistuminen toimintaan ja kehitykseen
– Jäsenen tehtävät seurassa (SaPa tai yhteistyöseura), saavutukset ja palkinnot
– Tapahtumien tiedot
– Palaute
– Toiminnassa käytettävien testien, otteluiden, turnausten ym. harrastus-, kilpailu- ja pelitoimintaan liittyvät tulokset (vain valmentajilla)
– Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
– Osallistuminen seuran kilpailuihin ja turnauksiin

Maksutapahtumatiedot

– Suomen Palloliiton (SPL), SPL:n Itä-Suomen piirin ja SaPan:n maksuliikenteen ja jäsenen väliset tapahtumatiedot.
– Muut tapahtuma-, osto- ja myyntitiedot (esim. varainhankinta).
– Ryhmät, joihin jäsen kuuluu pelatessaan, harjoitellessaan tai osallistuessaan Savon Pallon tapahtumiin ja/tai niihin sisältyvään maksuliikenteeseen; pelaajana, toimihenkilönä, katsojana, huoltajana tai muun vanhemmuuden oikeuden haltijana,
– Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
Savon Pallo säilyttää vain seuran toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneen liittyviä tietoja kerätään jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
• tai Palloliitolle tarvittava tieto alle 16-vuotiaiden osalta huoltajan tai muun vanhemmuudenkantajan antaman suostumuksen myötä, muilta osin Savon Pallolle kerättävälle tiedolle on oltava alle 18- vuotiaiden osalta huoltajan tai muun vanhemmuudenkantajan antama suostumus henkilötietojen käyttöön kaikkeen toimintaan liittyvän osalta. Tietoja kerätään myös jäsenen osallistuessa toiminta- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin. Henkilötietoja saadaan myös rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä Suomen Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä (esim. Taso)
Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:
– VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
– rekisteröidyltä itseltään, internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla,
– seuran jäsenrekisteristä,
– seuran käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä
– erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä
Jäsenen tietoja saadaan myös Savon Pallon yhteistyökumppaneiden asiakasrekisteristä, niiltä osin kuin tietojen käytöstä on informoitu jäsentä.
Jäsenen tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi jäseneltä itseltään.

Jäsenyyteen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa jäsenelle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Savon Pallo voi käyttää verkkosivullaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkosivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme, voi evästeen haltija mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Savon Pallo ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Savon Pallon verkkosivun markkinointiyhteistyökumppaneiden mahdolliset bannerit/evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.
Jäsen voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.
Jäsentietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Jäsenen henkilötietoja ei luovuteta myydä tai vuokrata seuran lukuun toimivien tai toimintakokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Vain seuraavissa tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille:
Jäsenen henkilötietoja voidaan luovuttaa Savon Pallon toiminnan toteuttamiseen osallistuville tarkoin valituille yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Jäsentietoja voidaan siirtää tai luovuttaa jäsenen tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai jäsenen suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten.

Jäsentietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Pääsääntöisesti Savon Pallo ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Voimme käyttää tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä tarvittaessa siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:
– tiedot siirretään maahan, tai sellaiselle organisaatiolle, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan riittäviä tietosuojatakeita (esim. EU-U.S. Privacy Shield)
– sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
– mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa.
– Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöömme.
Lista edellä mainituista valtioista ja lisätietoa Privacy Shieldistä löytyy EU-komission verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Savon Pallon jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain Savon Pallon erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat seuran toiminnassa olevia toimihenkilöitä, (puheenjohtaja, rekisterin ylläpitäjä, rahastonhoitaja ja joukkueiden toimihenkilöt) sekä seuran toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet (mm. tilitoimisto ja pankki).

 

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.
Jäsenellä on oikeus tarkistaa perustietonsa ja mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, pyytämällä niitä Savon Pallo ry:n puheenjohtajalta.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:
Satu Oksanen, Savon Pallo, PL 33, 76101 Pieksämäki

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan jäsenen väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen savonpallo@gmail.com
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

11. Tiedon korjaaminen

Jäsen voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan yhteydenotolla jäsenrekisteriä käsittelevään tahoon. Savon Pallo huolehtii jäsentietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä jäsenen virallisia henkilö- ja yhteystietoja suoraan jäseneltä (tai väestötietojärjestelmästä). Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, eivät päivity Savon Pallon jäsenrekisteriin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

 

12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Jäsenellä on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja, Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköpostitse tai puhelimitse, kirjallisessa muodossa.
Jäsen voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin:
– Sähköpostiin
– Matkapuhelimeen
Jäsen voi kieltää:
– Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin
Savon Pallo ei päivitä postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kieltoa Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta, vaan jäsenen on huolehdittava kielloista itse, rajoituspalvelusta.
Jäsen voi kieltää markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen
Jäsen voi myös kieltää tietojensa siirtämisen SaPan:n mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, kirjallisessa muodossa.
Kun jäsen ei ole antanut seuralle lainkaan suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Savon Pallon osalta suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Savon Pallo ei kuitenkaan voi vaikuttaa kolmansilta tahoilta tulleeseen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Jäsen saa kuitenkin tarpeellista viestintää aina, jäsenyyden hoitamiseksi sekä toimintojen ja palvelujen tuottamiseksi.

 

13. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Ellei rekisteröity ole kirjautuneena käyttänyt seuran sähköisiä palveluita tai avannut uutiskirjeitä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

PALLOLIITON OHJE SEUROILLE